skip to Main Content

Samenwerking

Om het hoofd te kunnen bieden aan de vele ontwikkelingen in onze samenleving, is een goede samenwerking met andere organisaties van groot belang. Manteling is daarom steeds op zoek naar nieuwe samenwerkingsvormen en -projecten. In 2019 werd deelgenomen aan verschillende overlegvormen, werd samengewerkt, werd kennis gedeeld en ervaringen uitgewisseld met diverse samenwerkingspartners.

Platform Eenzaamheid Walcheren
Twee tot drie keer per jaar vinden op Walcheren bijeenkomsten plaats waar organisaties samenkomen die eenzaamheid proberen te bestrijden. Het doel van deze ontmoetingen is om uit te wisselen waar iedereen mee bezig is en om met elkaar af te stemmen welke activiteiten er georganiseerd worden. Samen met Kunsteducatie Walcheren en Emergis preventie vormt Manteling de kerngroep van deze bijeenkomsten.
Aan de bijeenkomsten nemen veel organisaties deel van wisselende samenstelling. Door de grootte en diversiteit van de deelnemende organisaties breidt het netwerk sterk uit waardoor nieuwe verbindingen ontstaan. Vooral de hoge betrokkenheid van de deelnemende initiatieven valt op. De bijeenkomsten zijn energiek en door actieve werkvormen worden nieuwe samenwerkingen gestart.

Binnen het platform wordt er kennis gedeeld over onderzoeken die gaande zijn of nieuwe initiatieven die genomen worden. Het Platform heeft een nieuwsbrief waarin activiteiten onder de aandacht gebracht worden en waarvoor alle organisaties en betrokkenen die rondom bestrijding van eenzaamheid actief zijn zich kunnen inschrijven.
In 2019 is contact gezocht met de landelijke beweging ‘’, geïnitieerd door het ministerie van VWS. De wethouders van de drie Walcherse gemeenten onderschrijven de doelstellingen van het landelijke programma. Hiermee wordt het pad gebaand voor een adviseur vanuit Eén tegen eenzaamheid die het platform kan gaan ondersteunen. Hier wordt in 2020 verder vorm aan gegeven.

Zeeuwse samenwerking
Vier keer per jaar komen de Zeeuwse organisaties die zorgvrijwilligers inzetten en de Zeeuwse mantelzorgsteunpunten bij elkaar om zaken af te stemmen rondom trainingen, gezamenlijke evenementen en over het geven van bekendheid aan de steunpunten.

Wijkteams
De Walcherse gemeenten, welzijnsorganisaties, zorgorganisaties, maatschappelijk werk en Manteling ontmoeten elkaar voor afstemming over het voorliggend veld. Hierin worden gezamenlijke doelen geformuleerd en wordt informatie gedeeld over de ontwikkelingen van de wijkteams. Inmiddels zijn zowel in Middelburg als in Vlissingen verschillende wijkteams van start gegaan. Door aan te sluiten bij de netwerkbijeenkomsten in de verschillende wijken kan Manteling haar ondersteuningsmogelijkheden onder de aandacht brengen bij diverse nieuwe en oude samenwerkingspartners. Ook kunnen wij beter doorverwijzen op wijkniveau.

Welzijn Middelburg en welzijn Veere
Om de maand overleggen de directeuren van Welzijn Middelburg, Welzijn Veere en Manteling. Hier komen beleidsonderwerpen aan de orde waarbij kennis gedeeld wordt en zoveel mogelijk afstemming gezocht wordt over de onderwerpen waar de drie organisaties mee te maken hebben, zoals personeelszaken, lange termijn beleid, beleid rondom klachten en de inzet van een vertrouwenspersoon.
Vooralsnog is dit overleg er niet met de Vlissingse welzijnsorganisatie, waarmee overigens op wijk- en projectniveau goed wordt samengewerkt.

HZ University of Applied Sciences
Al jaren is er een goede samenwerking met de HZ. Jaarlijks zijn er rond de 25 eerstejaars studenten van de opleidingen Pedagogiek, Social Work en Verpleegkunde die in het eerste jaar van hun opleiding praktijkervaring opdoen door een maatjescontact aan te gaan via Manteling. Om de studenten hierover goed te informeren, verzorgen we jaarlijks gastlessen op de HZ. Tijdens deze gastlessen vestigen we ook aandacht op jonge mantelzorgers. In 2019 hebben we vier gastlessen gegeven op de HZ.
Daarnaast begeleidt Manteling ieder jaar een vierdejaars stagiair van de opleiding Social Work.
Jaarlijks gaat Manteling met een groep mantelzorgers en vrijwilligers naar het klooster in Huissen. We noemen dit de Zorgeloze Dagen c.q. de Kloosterdagen. Luuc Smit, docent aan de HZ, begeleidt samen met 2 coördinatoren van Manteling de deelnemers tijdens deze intensieve dagen.

Geïnteresseerd in meer? Mooi!

Ben je op zoek naar vrijwilligerswerk dat je heel veel voldoening kan geven? Ga dan naar ons vacatureoverzicht en meld je aan. We nemen dan snel contact met je op.

Op de hoogte blijven?

Volg ons op Facebook, Instagram en LinkedIn

Manteling
Telefonisch bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.30 uur tot 15.00 uur via 0118-553530.

Manteling werkt mantelzorgvriendelijk
Manteling heeft sinds begin 2018 de erkenning ‘Wij werken mantelzorgvriendelijk’. Deze erkenning houdt in dat we niet alleen oog en aandacht hebben voor het thema mantelzorg, maar dat we ook onze medewerkers en vrijwilligers helpen in het zoeken naar ondersteuning en oplossingen zodat ze (vrijwilligers)werk en mantelzorg kunnen blijven combineren.

Back To Top